با داریایی ها آشنا شوید 😎

میلاد قلی پور نوسر

میلاد قلی پور نوسر

Founder - Fullstack Developer

محمدرضا کمربسته

محمدرضا کمربسته

CEO- Senior Frontend Developer

مهدی نعمتی

مهدی نعمتی

Co-Founder- Fullstack Developer

محمدرضا افرازیده

محمدرضا افرازیده

Co-Founder- Backend Developer

مهشید زروکی

مهشید زروکی

Co-Founder- UI/UX Designer

نیما خاکی

نیما خاکی

Co-Founder - Js & React Developer

سعید پوریان

سعید پوریان

Flutter Developer

مریم کمربسته

مریم کمربسته

زهرا زارع

زهرا زارع