ُSPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

مرکز پاتولوژی ورزشی SPC

ُSPC

مرکز تحقیقات علوم ورزشی، آسیب شناسی، اصلاحی، توانبخشی برای بهبود بیماریها با رویکرد ورزشی و تکنیک های دستی است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978