محمد سالم

Backend Developer

1+
سال تجربه
2+
پروژه موفق
200+
ساعت کار
تخصص های من

    تجربه های من

    سوابق تحصیلی