جدیدکاندیدا - (پلتفرم ارائه وب سایت و اپلیکیشن انتخاباتی)
آموزش تخصصی
اگر می‌خواهید وارد دنیای واقعی برنامه نویسی یا طراحی شوید نیاز به آموزش در دنیای واقعی دارید ،بخش آموزش داریا منتظر شماست