توسعه اقتصادی یا به شکل توسعه فیزیکی است که بعضاً به آن انرژی پایه گفته می شود و یا توسعه برپایه اطلاعات است که به آن اقتصاد دانش محور می گویند.اقتصاد کشورهای منبع پایه مانند ایران بیشتر مبتنی بر فروش منابع خام متمرکز است.ارتباط میان توسعه ICT و توسعه اقتصادی کشورها یک رابطه دو سویه به شمار میرود بطوریکه توسعه ICT از طرق مختلفی می تواند بر عملکرد کلی اقتصاد کشور اثرگذار باشد. اول اینکه، پیشرفت در این بخش می تواند موجب افزایش تولید و بهبود بهره وری در خود بخش مربوطه شود که مستقیماً عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد. دوم و از همه مهمتر اینکه، کاربرد آن در بخش های دیگر و بهبود عملکرد بخش های استفاده کنننده به طور غیرمستقیم عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد.به دلیل اهمیت استفاده از ICT در  کشور تیم تحقیقاتی ما شروع به تحقیق در راستای بررسی وضع موجود در استفاده از فضای مجازی در شهرک های صنعتی کشور کرده است.و پس از بررسی های بسیار بر روی پرتال های مختلف موجود، تیم تحقیقاتی ما به یک جمع بندی جامع و کامل از یک پرتال جامع برای یک شهرک صنعتی رسیده است. با استفاده از این نتیجه می توان برای هر شهرک صنعتی دیگر در کشور یک پرتال جامع و کاربردی تولید کرد.و یا حتی در سیستمی جامع تمامی شهرک های صنعتی را در یک جا گردآوری کرد تا ارتباط صنعت و صنعت گران روز به روز قوی تر ومحکم تر شود.

پرتال جامع شهرک های صنعتی
فروش ماشین آلات صنعتی فروش ماشین آلات صنعتی
برگزاری مزایدات آنلاین برگزاری مزایدات آنلاین
اخبار برگزیده شهرک های صنعتی اخبار برگزیده شهرک های صنعتی
مرکز اطلاعات مرکز اطلاعات
مناقصات آنلاین مناقصات آنلاین

تکنولوژی های مورد استفاده